Taryfy

TARYFA DLA CIEPŁA

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24.10.2018 r. zostały zatwierdzone zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła i przedłużony termin jej obowiązywania do dnia 30.11.2019.

Taryfa obowiązuje od 01.12.2018 r.

Lp Symbol grupy taryfowej Charakterystyka odbiorcy
1 S W 2 Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice. Sieć stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda
2 S W 2 Wi w Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez węzeł cieplny. Sieć ciepłownicza oraz węzeł cieplny stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda
3 S W 2 Wg Io w Odbiorca pobierający ciepło wytworzone w źródle ciepła, stanowiącym własność przedsiębiorstwa energetycznego, siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach i miasta Czechowice-Dziedzice, poprzez grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzną instalację odbiorczą. Sieć ciepłownicza, grupowy węzeł cieplny oraz zewnętrzna instalacja odbiorcza, stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. Nośnik – gorąca woda

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Grupa taryfowa S W 2

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 94 653,04
2 Rata miesięczna zł/MW/m-c 7 887,75
3 Cena ciepła zł/GJ 34,45
4 Cena nośnika ciepła zł/m³ 15,77
5 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 10 425,93
6 Rata miesięczna zł/MW/m-c 868,83
7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,79 * 5,32

* stawka opłaty dotycząca odbiorców nie końcowych

Grupa taryfowa S W 2 Wi w

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 94 653,04
2 Rata miesięczna zł/MW/m-c 7 887,75
3 Cena ciepła zł/GJ 34,45
4 Cena nośnika ciepła zł/m³ 15,77
5 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 29 766,55
6 Rata miesięczna zł/MW/m-c 2 480,55
7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 9,59

Grupa taryfowa S W 2 Wg Io w

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 94 653,04
2 Rata miesięczna zł/MW/m-c 7 887,75
3 Cena ciepła zł/GJ 34,45
4 Cena nośnika ciepła zł/m³ 15,77
5 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/rok 21 766,86
6 Rata miesięczna zł/MW/m-c 1 813,91
7 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 11,09

Do podrania


Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.12.2019